Svetlana Andric PhD  Radiotherapy Medical Physicist

Golden Retriever Breeder FCI 4550

WDPA Reporter SR4605214748 / UNS 2499

2013 © All rights reserved

BESMISLICE ILI OBAVEZA?

Ukoliko Upravi za veterinu pismeno zatražite da vaśu odgajivačnicu pasa prijavite za upis u Registar odgajivačnica pasa u Srbiji biċete zvanično obaveśteni da se, prema Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivacnice za životinje (Sl. glasnik RS br 14/12), upiśete u Registar objekata za držanje životinja

Dobro.

Rasni pas je životinja.

Životinje u mojoj odgajivačnici, čak i meśanci koje sam dovela sa ulice, žive sa nama u kuċi, sede po naśim foteljama…, a kad imam leglo keruśa se koti u mojoj radnoj sobi…

Znači da bi ispośtovala Zakon o dobrobiti životinja ja treba svoju kuċu da proglasim objektom za držanje životinja pa tek onda ozvaničim odgajivačnicu na nivou Republike Srbije?

A čim moju kuċu imenujem objektom za držanje životinja to treba da proveri i utvrdi veterinarski inspektor!

Dobro.

Kako ċu ja biti sigurna da gospodin veterinarski inspekror pre nego sto je krenuo u proveru moje kuċe nije prethodno vrśio proveru ispunjenosti uslova  nekog drugog objekta za držanje životinja iz nadležnosti Zakona o dobrobiti (tovnih svinja, goveda, kalifornijskih glista…), kako da preveniram da mi na cipelama ili odeċi eventualno ne unese…parvovirus…ili vec nesto slično?

U životu uvek imate izbor vezan za vaśe ciljeve, htenja i aktivnosti.

Registarski broj moje odgajivečnice je FCI 4550.

Registrovana je prema vrhunskim i veċ vekovnim međunarodnim kinolośkim standardima koji su formirani u cilju zaśtite rasnih pasa, uz htenja o održanju i unapređenju rase, a aktivnostima koje se evidentiraju rezultatima takmičenja i kvalitetnog uzgoja.

I śta sad? Niśta.

Morate verovati da i dalje imate izbor pa ostati registrovani i prepoznati kao odgajivač u međunarodnoj kinologiji ili, u skladu sa zakonom, svoj dom registrovati kao objerkat za držanje životinja, a sebe kao preduzetnika po tom pitanju.

U slučaju da se odlučite za ovo drugo treba da se obratite Agenciji za privredne registre u Beogradu i tamo upiśete u odgovarajuċi registar; treba da pribavite poreski identifikacioni broj PIB; treba da pribavite posedovni list o zemljiśtu i objektu za držanje životinja; treba vam i popisni list katastarske opśtine sa brojem katastarskih parcela; takođe vam treba reśenje o upotrebnoj dozvoli koju izdaje građevinska inspekcija lokalne samouprave; treba vam i miśljenje organa lokalne samouprave nadležnog za komunalne i inspekcijske poslove – ekologiju i zaśtitu životne sredine da vaś objekat ne ugrožava životnu sredinu; treba da dostavite podatke o svim otvorenim računima kod banaka; joś vam treba da dostavite podatke o načinu neśkodljivog uklanjanja leśeva životinja. Najzad i potvrde o uplaċenim taksama neophodnih za uplatu na ime Budžeta Republike Srbije.

Vrlo jednostavno i naročito korisno za dobrobit rasnih pasa sa aspekta nekih novih zakona koji ne razlikuju psa od krokodila, za koje je pas nesto sto laje i smeta po ulicama i polako postaje deo kinoloske politike prepune smicalica, podmetanja, afera…

Dobro.

Ja sam odlučila. Ne želim da budem preduzetnik.

Želim da i dalje sama brinem o dobrobiti mojih pasa i njihovih potomaka, rame uz rame sa svim onima koji su mi bili i ostali uzor, a čije odgajivačnice nose oznaku FCI

Zakone neċu krśiti ali možda mogu doprineti da oni budu bolji i primereni vekovnom kinolośkom cilju.